นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

1.ข้อมูลส่วนบุุคคลที่ผู้ใช้บริการ ได้บันทึกลงในระบบของ Bankaichon.com เช่น ชื่อจริง นามสกุล ,ที่อยู่ ,เบอร์โทรศัพท์ , อีเมลแอดเดรส ฯลฯ ผู้ใช้บริการยินดีให้เราเก็บรวบรวมไว้ และถือเป็นกรรมสิทธิ์ของทางเว็บไซต์ในการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว เพื่อการติดต่อ สื่อสาร เพื่อจัดส่งข้อมูล หรือเพื่อแจ้งข่าวสารต่างๆ ได้

2.หากผู้ใช้บริการมีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนบุคคล สามารถเปลี่ยนแปลงได้ด้วยตนเองจากการเข้าไปที่เมนู “เข้าสู่ระบบ” จากนั้นสามารถแก้ไข ที่อยู่ในใบเสร็จ ที่อยู่จัดส่งสินค้า อีเมลแอดเดรส เบอร์โทรศัพท์ หรือการเปลี่ยนแปลงรหัสผ่าน ซึ่งหากติดขัดประการใด สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้ช่วยแก้ไข/เปลี่ยนแปลงให้ได้

3.ผู้ใช้บริการเว็บไซต์ Bankaichon.com จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริหารอย่างเคร่งครัดและผู้ใช้บริการตกลงว่าจะไม่กระทำการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น

4.Bankaichon.com ยืนยันว่าจะรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการไว้อย่างดีที่สุด ด้วยระบบการรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานในระดับสากล และยืนยันว่าเราไม่เคยมีนโยบายในการขายข้อมูลลูกค้าให้กับบุคลภายนอกอย่างเด็ดขาด

5.Bankaichon.com อาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการให้กับบุคลภายนอก เฉพาะในกรณีที่จำเป็น คือ เพื่อปฏิบัติตามกระบวนการทางกฎหมาย หรือเพื่อบังคับให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการกับ Bankaichon.com เพื่อป้องกันสิทธิของ Bankaichon.com

6.อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการสูญหาย ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใด อันรวมถึงความเสี่ยงจากภัยจากภัยไซเบอร์ในทุกมิติ เช่น ถูกแฮกเกอร์ ทางเว็บไซต์ Bankaichon.com ไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น โดยถือว่า เป็นไปโดยความสมัครใจของผู้ใช้บริการ